de kleine lettertjes

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Laatst bijgewerkt: 19 januari 2023
ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1.   MOTIK: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kokermolen 6 Kamer 1.05, 3994 DH te Houten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 80852882.

2.   Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie MOTIK een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3.   Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4.   Partijen: MOTIK en de Opdrachtgever gezamenlijk.

5.   Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan MOTIK zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het vervaardigen en leveren van één of meerdere Producties.

6.   Abonnement: een Overeenkomst in het kader waarvan Partijen zich gedurende een bepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties.

7.   Productie: iedere in het kader van de Overeenkomst door MOTIK te vervaardigen en te leveren video, animatie, foto, tekst of ander werk in de zin van de Auteurswet.

8.   Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van MOTIK en iedere Overeenkomst.

2.   Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door MOTIK worden betrokken.

3.   De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.   Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Opdrachtgever (digitaal) ondertekende offerte van MOTIK. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

5.   Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

6.   Indien MOTIK niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat MOTIK in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.


ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1.   Iedere offerte van MOTIK is vrijblijvend, ook in geval daarin is aangegeven dat deze voor een bepaalde tijd geldig is. Een offerte van MOTIK kan tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog door MOTIK worden herroepen.

2.   Aan een offerte van MOTIK die een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3.   Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte van MOTIK, (digitaal) ondertekend weer aan MOTIK beschikbaar heeft gesteld. Offertes van MOTIK kunnen uitsluitend ongewijzigd door de Opdrachtgever worden aanvaard, tenzij MOTIK anders aangeeft.


ARTIKEL 4. | ABONNEMENTEN

1.   Een Abonnement wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd en eindigt van rechtswege door verstrijken van deze looptijd.

2.   Een Abonnement kan gedurende de overeengekomen bepaalde looptijd tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, met dien verstande dat de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen korting in dat geval komt te vervallen en het bedrag van de korting bij de eindafrekening aan de Opdrachtgever in rekening wordt gebracht.


ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 en de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake, geldt dat indien de Opdrachtgever de Overeenkomst na totstandkoming daarvan annuleert, MOTIK jegens de Opdrachtgever aanspraak maakt op vergoeding van de winsterving die als gevolg van de annulering ontstaat.


ARTIKEL 6. | DERDEN

1.   MOTIK is gerechtigd derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.

2.   Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventueel door MOTIK bij de Overeenkomst betrokken derden. Zij kunnen jegens de Opdrachtgever eveneens een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van MOTIK zelf partij bij de Overeenkomst.


ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1.   De Opdrachtgever staat in voor de tijdige verstrekking aan MOTIK van alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

2.   Voorts dient de Opdrachtgever MOTIK steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke, alsook de uitdrukkelijk overeengekomen maatregelen, om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Opdrachtgever is bovendien gehouden MOTIK zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

3.   Indien overeengekomen is dat medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel overige door de Opdrachtgever in te schakelen derden, bij de uitvoering van Overeenkomsten worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking van MOTIK staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.

4.   Indien en voor zover de diensten van MOTIK worden verleend op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, staat de Opdrachtgever ervoor in dat MOTIK de Overeenkomst tijdig kan uitvoeren, dat de plaats van uitvoering daarvoor geschikt is. Voorts dient MOTIK in dat geval kosteloos gebruik te kunnen maken van alle aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen.

5.   Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de bovenstaande leden van dit artikel, is MOTIK, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de eventuele daardoor ontstane extra kosten en/of geleden schade aan de Opdrachtgever door te berekenen.


ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

1.   Alle door MOTIK vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van MOTIK treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever MOTIK Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen MOTIK de Overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2.   Verzuim van MOTIK biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.


ARTIKEL 9. | FEEDBACK, CORRECTIES & KLACHTEN

1.   Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, wordt de overeengekomen Productie naar eigen technisch en creatief inzicht van MOTIK vervaardigd.

2.   Een Productie is gebaseerd op de tussen Partijen op voorhand, bijvoorbeeld aan de hand van uitgewisselde ideeën en/of een vastgesteld script, overeengekomen specificaties. De goedkeuring van de Opdrachtgever van een bepaald script, leidt tot het definitieve script.

3.   De goedkeuring van de Opdrachtgever van een concept van een Productie, leidt tot de definitieve Productie. De Opdrachtgever dient bij de levering van een concept van een Productie binnen zeven dagen te onderzoeken of de Opdrachtgever correcties in het concept wenst en dient MOTIK daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de Opdrachtgever de Productie heeft goedgekeurd, in welk geval de Productie dan ook als definitief wordt aangemerkt.

4.   Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen betaalafspraken, zal MOTIK de Opdrachtgever factureren na levering van de definitieve Productie, dan wel nadat de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van twee correctierondes. Concepten kunnen op verzoek van de Opdrachtgever door MOTIK worden gecorrigeerd indien en voor zover dit redelijkerwijs van MOTIK kan worden gevergd. De tijdsbesteding aan correctiewerkzaamheden valt eveneens onder het bereik van het uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen dag(deel)tarief.

5.   Afwijkingen tussen enerzijds de gerealiseerde definitieve Productie en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Productie hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Opdrachtgever en indien zulks redelijkerwijs van MOTIK kan worden gevergd, uitvoering gegeven aan correcties op basis van het overeengekomen dag(deel)tarief.

6.   Klachten ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij MOTIK zijn ingediend, bij gebreke waarvan het factuurbedrag als vaststaand wordt beschouwd.


ARTIKEL 10. | OVERMACHT

1.   MOTIK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MOTIK onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is.

2.   MOTIK behoudt zich het recht voor om zich ook op overmacht te beroepen indien de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.

3.   Pas indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

4.   Indien MOTIK bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

5.   Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.


ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1.   MOTIK is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst MOTIK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door MOTIK in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2.   Indien de Opdrachtgever zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is MOTIK gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

3.   Voorts is MOTIK gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4.   De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door MOTIK op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.

5.   Indien de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend, is de Opdrachtgever verplicht de schade die MOTIK dientengevolge lijdt, te vergoeden.

6.   Indien MOTIK de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


ARTIKEL 12. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

1.   De offerte van MOTIK vermeldt naast het dag(deel)tarief of eventuele bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfkosten en kosten van te huren apparatuur, aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

2.   Een dagdeel beslaat een aangesloten periode van ten hoogste vier uren. Het dagtarief vertegenwoordigt een aaneengesloten periode van ten hoogste acht uren. Indien de overeengekomen diensten gedurende slechts een gedeelte van een dag(deel) worden uitgevoerd, wordt het tarief van de/het volledige dag(deel) in rekening gebracht.

3.   De eventueel bijkomende kosten waarvan in de offerte is aangegeven dat deze aan de Opdrachtgever worden doorberekend, worden op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

4.   Alle door MOTIK vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders aangegeven.

5.   Behoudens voor zover hierover uitdrukkelijk en Schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, is MOTIK gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Opdrachtgever te vorderen. In geval het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag meer dan € 7.500,- (excl. btw) bedraagt, hanteert MOTIK standaard een aanbetalingsregeling, waarbij 50% van het totaalbedrag dient te worden voldaan voordat MOTIK met de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt.

6.   Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, zijn onderneming wordt geliquideerd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

7.   Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. MOTIK hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.

8.   Betalingen dienen te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening.

9.   MOTIK is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende factuur of facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Opdrachtgever een Consument is.

11. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.


ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.   MOTIK is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan MOTIK kan worden toegerekend.

2.   Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan MOTIK video’s, afbeeldingen en/of andere content verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij MOTIK in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.

3.   MOTIK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

4.   De aansprakelijkheid van MOTIK is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de overeengekomen diensten. Indien zodanig herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van MOTIK beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van MOTIK betrekking heeft.

5.   De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens MOTIK bedraagt één jaar.

6.   De Opdrachtgever vrijwaart MOTIK van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien MOTIK uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden MOTIK zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MOTIK, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MOTIK en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM/COPYRIGHT

1.   MOTIK behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door MOTIK geleverde Producties, maar ook van verstrekte ideeën, concepten, scripts etc. blijft bij MOTIK rusten. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van MOTIK. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om delen van een geleverde Productie te gebruiken als onderdeel van een andere productie.

2.   Indien de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij een licentie tot gebruik van de definitieve Productie voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de Productie, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan MOTIK bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Opdrachtgever van rechten op andere goederen dan de definitieve Productie, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.

3.   Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom op de geleverde Productie afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Opdrachtgever mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.

4.   In geval van een inbreuk op het bepaalde in dit artikel, maakt MOTIK aanspraak op onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk en vergoeding van de schade die als gevolg van de inbreuk voor MOTIK ontstaat, waaronder mede begrepen alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

5.   Tenzij dit redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever kan worden gevergd, is MOTIK te allen tijde gerechtigd om zijn naam op de Productie te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om de Productie zonder vermelding van deze naam te gebruiken.

6.   MOTIK heeft, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, het recht om een Productie of delen daarvan openbaar te maken ten behoeve van zijn eigen promotie op bijvoorbeeld zijn website of op sociale media, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de Opdrachtgever is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald.


ARTIKEL 15. | RECHTEN VAN DERDEN

Behoudens voor zover zij door MOTIK bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, is de Opdrachtgever er verantwoordelijk voor om van eenieder die geportretteerd wordt in een Productie, toestemming te verkrijgen voor het gebruik van hun portretrechten. De Opdrachtgever vrijwaart MOTIK van alle aanspraken van derden ter zake.


ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

1.   MOTIK is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.

2.   MOTIK is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

3.   Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4.   Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

5.   Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van MOTIK een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat MOTIK Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.