je data is veilig bij ons

PRIVACY VERKLARING

PRIVACYVERKLARING Laatst bijgewerkt: 19 januari 2023
MOTIK respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door MOTIK worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.motik.nl (hierna: “de website”). MOTIK acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. MOTIK zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).
MOTIK verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:
1.     Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en MOTIK of uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.
Van deze grondslag is sprake wanneer u gebruik maakt van de diensten MOTIK of bijvoorbeeld een offerte daarvoor heeft aangevraagd.
In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, verwerkt MOTIK uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, zoals met derde-dienstverleners met wie MOTIK samenwerkt bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
2.     Een gerechtvaardigd belang van MOTIK.
Van deze grondslag is sprake bij:
a)      het door MOTIK automatisch verstrekken van uw persoonsgegevens aan de door MOTIK ingeschakelde hostingpartij die het functioneren van de website mogelijk maakt. Dit is nodig om de middels de website verwerkte persoonsgegevens op te slaan en om de website en e-mailvoorzieningen van MOTIK deugdelijk te kunnen laten werken;
b)     het gebruik van een CRM-systeem voor de opslag van klantgegevens;
c)      het gebruik van chatprogrammatuur om gebruik van de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken;
d)     het gebruik van clouddiensten, zoals Google Drive, voor de opslag van data, waaronder persoonsgegevens.
De exploitanten van de onder b), c) en d) bedoelde programmatuur, het systeem c.q. clouddiensten slaan relevante persoonsgegevens op om de functionaliteiten van de programmatuur, het systeem c.q. clouddiensten aan MOTIK te kunnen aanbieden.
In het kader van ‘gerechtvaardigde belangen’ verwerkt MOTIK uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de betreffende gerechtvaardigde belangen te dienen.
3.     Uw toestemming.
Van deze grondslag is sprake wanneer:
a)      u telefonisch, per e-mail, via het contactformulier op de website of op welke andere wijze dan ook contact opneemt met MOTIK, of wanneer u zich inschrijft voor de ontvangst van nieuwsbrieven. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt of zich inschrijft voor ontvangst van nieuwsbrieven;
b)     u, bijvoorbeeld middels een quitclaim, toestemming hebt gegeven beeldmateriaal waarop u bent weergegeven, te gebruiken voor bepaalde doeleinden;
c)      u toestemming hebt gegeven om uw review op de website te plaatsen;
d)     MOTIK uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken. In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien MOTIK meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal MOTIK u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.
In dit kader verwerkt MOTIK uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven.
Indien u zich voor de ontvangst van nieuwsbrieven hebt ingeschreven, kunt u zich voor de verdere ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.
4.     Een wettelijke verplichting.
Van deze grondslag is sprake wanneer MOTIK moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen en loonadministraties gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven.
Europese Economische Ruimte
MOTIK slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die MOTIK verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van MOTIK daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt MOTIK er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. MOTIK zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.
Toegang tot persoonsgegevens
Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van MOTIK hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derde-partijen zoals hierboven bedoeld en met wie MOTIK persoonsgegevens deelt. MOTIK zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van MOTIK vallen, evenals door MOTIK ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover MOTIK de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal MOTIK de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als MOTIK, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.
Cookies die MOTIK gebruikt
MOTIK gebruikt functionele, analytische cookies, marketingcookies en vergelijkbare technieken (zoals Google Analytics en Facebook Pixel die automatisch gegevens kunnen verzamelen wanneer u de website bezoekt). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. MOTIK gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
Voorts verzamelt MOTIK middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. 
Tevens gebruikt MOTIK cookies voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties via websites of platformen van derden. MOTIK gebruikt alleen informatie voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen worden marketingcookies gebruikt.
In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre MOTIK van cookies gebruik maakt.
Uw rechten
U heeft het recht om MOTIK te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij MOTIK een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die MOTIK verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt MOTIK u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. MOTIK zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.
Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door MOTIK slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. MOTIK legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
Contact
Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door MOTIK, kunt u contact opnemen met MOTIK. MOTIK helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door MOTIK of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.